Z historii Filipowa
Strefa wiedzy
Linki

Egzamin gimnazjalny

Standardy wymaga z zakresu przedmiotw humanistycznych


Standard I. Czytanie i odbir tekstw kultury

Ucze:

1) czyta teksty kultury (w tym rda historyczne) rozumiane jako wszelkie wytwory kultury materialnej i duchowej czowieka, podlegajce odczytywaniu i interpretacji, zwaszcza teksty kultury nalece do polskiego dziedzictwa kulturowego ? na poziomie dosownym, przenonym i symbolicznym,

2) interpretuje teksty kultury, uwzgldniajc intencje nadawcy, odrnia fakty od opinii, prawd historyczn od fikcji, dostrzega perswazj, manipulacj, wartociowanie,

3) wyszukuje informacje zawarte w rnych tekstach kultury, w szczeglnoci w tekstach literackich, publicystycznych, popularnonaukowych, aktach normatywnych, ilustracjach, mapach, tabelach, diagramach, wykresach, schematach,

4) dostrzega w odczytywanych tekstach rodki wyrazu i okrela ich funkcje ? dostrzega rodki wyrazu typowe dla: tekstw literackich, tekstw publicystycznych, dzie sztuki plastycznej i muzyki,

5) odnajduje i interpretuje zwizki przyczynowo-skutkowe w rozwoju cywilizacyjnym Polski i wiata - odnajduje i interpretuje zwizki przyczynowo-skutkowe w polityce, gospodarce, kulturze i yciu spoecznym,

6) dostrzega i analizuje konteksty niezbdne do interpretacji tekstw kultury: historyczny, biograficzny, filozoficzny, religijny, literacki, plastyczny, muzyczny, regionalny i wypowiada si na ich temat oraz wyjania zalenoci midzy rnymi rodzajami tekstw kultury (plastyk, muzyk, literatur),

7) dostrzega wartoci wpisane w teksty kultury.

Standard II. Tworzenie wasnego tekstu

Ucze:

1) buduje wypowiedzi poprawne pod wzgldem jzykowym i stylistycznym, w nastpujcych formach: opis, opowiadanie, charakterystyka, sprawozdanie, recenzja, rozprawka, notatka, plan, reporta, artyku, wywiad, ogoszenie, zaproszenie, dedykacja, podanie, list, pamitnik,

2) posuguje si kategoriami i pojciami swoistymi dla przedmiotw humanistycznych i cieek edukacyjnych,

3) tworzy teksty o charakterze informacyjnym lub perswazyjnym, dostosowane do sytuacji komunikacyjnej,

4) zna i stosuje zasady organizacji tekstu, tworzy tekst na zadany temat, spjny pod wzgldem logicznym i skadniowym,

5) formuuje, porzdkuje i wartociuje argumenty uzasadniajce stanowisko wasne lub cudze,

6) analizuje, porwnuje, porzdkuje i syntetyzuje informacje zawarte w tekstach kultury,

7) dokonuje celowych operacji na tekcie: streszcza, rozwija, przeksztaca stylistycznie,

8) wypowiada si na temat zwizkw midzy kultur rodzim a innymi krgami kulturowymi, w tym komentuje powizania, zwaszcza midzy kultur polsk a rdziemnomorsk, oraz okrela te powizania w rnych obszarach: polityce, kulturze, gospodarce, yciu codziennym, w odniesieniu do przeszoci i w czasach obecnych,

9) formuuje problemy, podaje sposoby ich rozwizania, wyciga wnioski, wypowiada si na temat sytuacji problemowej przedstawionej w tekstach kultury.

Standardy wymaga z zakresu przedmiotw matematyczno-przyrodniczych


Standard I. Umiejtne stosowanie terminw, poj i procedur z zakresu przedmiotw matematyczno-przyrodniczych niezbdnych w praktyce yciowej i dalszym ksztaceniu

Ucze:

1) stosuje terminy i pojcia matematyczno-przyrodnicze:

a) czyta ze zrozumieniem teksty, w ktrych wystpuj terminy i pojcia matematyczno-przyrodnicze, np. w podrcznikach, w prasie,

b) wybiera odpowiednie terminy i pojcia do opisu zjawisk, waciwoci, zachowa, obiektw i organizmw,

c) stosuje terminy dotyczce racjonalnego uytkowania rodowiska,

2) wykonuje obliczenia w rnych sytuacjach praktycznych:

a) stosuje w praktyce wasnoci dziaa,

b) operuje procentami,

c) posuguje si przyblieniami,

d) posuguje si jednostkami miar,

3) posuguje si wasnociami figur:

a) dostrzega ksztaty figur geometrycznych w otaczajcej rzeczywistoci,

b) oblicza miary figur paskich i przestrzennych,

c) wykorzystuje wasnoci miar.

Standard II. Wyszukiwanie i stosowanie informacji

Ucze:

1) odczytuje informacje przedstawione w formie:

a) tekstu, mapy, tabeli, wykresu, rysunku, schematu, fotografii,

2) operuje informacj:

a) selekcjonuje informacje,

b) porwnuje informacje,

c) analizuje informacje,

d) przetwarza informacje,

e) interpretuje informacje,

f) czytelnie prezentuje informacje,

g) wykorzystuje informacje w praktyce.

Standard III. Wskazywanie i opisywanie faktw, zwizkw i zalenoci, w szczeglnoci przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych

Ucze:

1) wskazuje prawidowoci w procesach, w funkcjonowaniu ukadw i systemw:

a) wyodrbnia z kontekstu dane zjawisko,

b) okrela warunki jego wystpowania,

c) opisuje przebieg zjawiska w czasie i przestrzeni,

d) wykorzystuje zasady i prawa do objaniania zjawisk,

2) posuguje si jzykiem symboli i wyrae algebraicznych:

a) zapisuje wielkoci za pomoc symboli,

b) zapisuje wielkoci za pomoc wyrae algebraicznych,

c) przeksztaca wyraenia algebraiczne,

d) zapisuje zwizki i procesy w postaci rwna i nierwnoci,

3) posuguje si funkcjami:

a) wskazuje zalenoci funkcyjne,

b) opisuje funkcje za pomoc wzorw, wykresw i tabel,

c) analizuje funkcje przedstawione w rnej postaci i wyciga wnioski,

4) stosuje zintegrowan wiedz do objaniania zjawisk przyrodniczych:

a) czy zdarzenia w cigi przemian,

b) wskazuje wspczesne zagroenia dla zdrowia czowieka i rodowiska przyrodniczego,

c) analizuje przyczyny i skutki oraz proponuje sposoby przeciwdziaania wspczesnym zagroeniom cywilizacyjnym,

d) potrafi umiejscowi sytuacje dotyczce rodowiska przyrodniczego w szerszym kontekcie spoecznym.

Standard IV. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejtnoci do rozwizywania problemw

Ucze:

1) stosuje techniki twrczego rozwizywania problemw:

a) formuuje i sprawdza hipotezy,

b) kojarzy rnorodne fakty, obserwacje, wyniki dowiadcze i wyciga wnioski,

2) analizuje sytuacj problemow:

a) dostrzega i formuuje problem,

b) okrela wartoci dane i szukane (okrela cel),

3) tworzy modele sytuacji problemowej:

a) wyrnia istotne wielkoci i cechy sytuacji problemowej,

b) zapisuje je w terminach nauk matematyczno-przyrodniczych,

4) tworzy i realizuje plan rozwizania:

a) rozwizuje rwnania i nierwnoci stanowice model problemu,

b) ukada i wykonuje procedury osigania celu,

5) opracowuje wyniki:

a) ocenia wyniki,

b) interpretuje wyniki,

c) przedstawia wyniki.


Standardy wymaga z zakresu jzyka obcego nowoytnego


Standard I. Odbir tekstu suchanego

Ucze:

1) okrela gwn myl tekstu,

2) okrela kontekst sytuacyjny,

3) stwierdza, czy tekst zawiera okrelone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje.

Standard II. Odbir tekstu czytanego

Ucze:

1) okrela gwn myl tekstu,

2) okrela gwn myl poszczeglnych czci tekstu,

3) stwierdza, czy tekst zawiera okrelone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje,

4) okrela intencje nadawcy tekstu,

5) okrela kontekst sytuacyjny,

6) rozpoznaje zwizki midzy poszczeglnymi czciami tekstu.

Standard III. Reagowanie jzykowe

Ucze:

1) waciwie reaguje jzykowo w okrelonych kontekstach sytuacyjnych, w szczeglnoci w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczcia, podtrzymania i zakoczenia rozmowy,

2) rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno-gramatyczne niezbdne do skutecznej komunikacji,

3) przetwarza treci tekstu przeczytanego w jzyku polskim lub treci przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraa je w jzyku obcym.

 
Rodzina szkół

Cybernauci

Okienko zaufania

Kontakt z pedagogiem
szkolnym

Orzeł biały
Szukaj w serwisie